Fordelene med å velge vaskehjelp som vasker hvitt er mange. For det første er det mange som ønsker å følge loven – og ved å kjøpe hvitt arbeid gjør du det. For det andre er det en fordel at vi har sjekket referansene, og intervjuet de ansatte før de slipper inn i folks hjem.

For å vise dere hvorfor dere skal velge en vaskehjelp som vasker hvitt, skal vi her gjøre et tankeeksperiment. Vi har laget et scenario for hhv. en vaskehjelp som vasker hvitt og en som vasker svart. Her er en presentasjon av våre hovedpersoner i scenarioet:

Ana Maria

Ana Maria

Navn: Ana Maria
Status: fast ansatt vaskehjelp hos CityMaid.

Hun vasker din private bolig annenhver uke.

Ana Maria bor i en leilighet med mann og 1 barn. Hun tjener i gjennomsnitt 359.000,- i året på å vaske hjemme hos deg og andre private hjem. Siden hun er fast ansatt hos CityMaid, betaler vi skatt og arbeidsgiveravgift til myndighetene for henne. I tillegg kommer utgifter til pensjon, feriepenger, moms, sykelønn, bil, uniform og vaskeutstyr.

Hvis 3-åringen blir syk, kan hun bare ringe oss, så finner vi noen andre som kan ta hennes skift.

Gregor

Gregor

Navn: Gregor
Status: han vasker din private bolig svart.

Han har ikke eget firma og betaler heller ikke skatt.

Han bor i en leilighet med kone og 4 barn. I gjennomsnitt tjener han ca. det samme som Ana Maria i året. Men siden han kun tar kr. 150 pr time må han jobbe flere timer for å komme opp i samme lønn. Hvis et av hans 4 barn blir syke har han ingen å ringe som kan ta over jobben. Han må enten la kona være hjemme med barnet hver gang – eller avlyse jobben og ikke få betalt.
Og siden han ikke betaler skatt, får han heller ikke spart til pensjon, feriepenger eller sykelønn. Han bruker ikke uniform og han bruker ditt vaskeutstyr
.

 

Et tenkt scenario – Ana Maria

En dag Ana Maria vasker i boligen din, er hun så uheldig å falle ned fra en krakk hun har stått på for komme til med støvtørkingen. I fallet drar hun med seg et verdifullt maleri som henger på veggen. Hun treffer gulvet litt uheldig med beinet slik at hun pådrar seg et brudd i ankelen.

Hennes vaskepartner ringer øverste leder hos CityMaid som sender ut et nytt vasketeam til å vaske ferdig boligen din. Ana Maria blir kjørt til legevakten og behandlet der samt sykemeldt i 6 uker. Hun får sykelønn fra CityMaid fra første sykedag.

Siden hun er forsikret via CityMaid, er det forsikringsselskapet som betaler for skadene på maleriet ditt.

Og selv om Ana Maria nå er sykemeldt i 6 uker – setter vi opp et nytt vasketeam som fortsetter å vaske fast i boligen din så lenge hun er sykemeldt.

Samme scenario – denne gang med Gregor

En dag Gregor vasker i boligen din, er han så uheldig å falle ned fra en krakk han har stått på for komme til med støvtørkingen. I fallet drar han med seg et verdifullt maleri som henger på veggen. Han treffer gulvet litt uheldig med beinet slik at han pådrar seg et brudd i ankelen.

Gregor ringer deg for å få deg til å hjelpe ham til legevakten. Du kjører ham til legevakten hvor han blir behandlet for bruddet og han får beskjed om at han ikke kan jobbe på 6 uker. Disse 6 ukene må Gregor være uten lønn – for han har ikke krav på sykelønn. Han har ingen andre som kan vaske i stedet for seg – så du må selv vaske huset de 6 ukene han er borte. Eller du må finne en ny og ukjent til å vaske.

Gregor har ingen forsikring.

Du kan pådra deg erstatningsansvar

Er du huseier som hyrer inn “svart vaskehjelp” kan du pådra deg et arbeidsgiveransvar med svært strenge krav til helse, miljø og sikkerhet for arbeiderne, sier Advokat Lill Hege Høimyr ved Advokatfirmaet Høimyr.

Går noe galt, og du ikke har vært ditt ansvar bevisst, risikerer du både straff for brudd på arbeidsmiljøloven og å måtte betale erstatninger til den skadelidte eller dennes familie. Svartarbeideren, Gregor, blir med andre ord ditt ansvar, rent juridisk, jfr. adv. Høimyr.

Om forsikringen dekker en slik sak når det har vært svart arbeid, kommer helt an på. Om han f eks vurderes til å være en selvstendig næringsdrivende, vil det avhenge av om han selv har tegnet egen yrkesskadeforsikring. Retten til forsikring påvirkes imidlertid ikke av at arbeidet er svart.

Og blir du vurdert til å være arbeidsgiver for Gregor, kan du risikere å pådra deg erstatningsansvar dersom Gregor selv blir skadet, mens han vasket for deg, men forutsatt at vilkårene for slikt erstatningsansvar er oppfylt. Som arbeidsgiver er du uansett pliktig til tegne yrkesskadeforsikring (i private selskap), og gjør du ikke dette kan du risikere å bli straffet med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Dersom du som huseier skal bli rettslig erstatningsansvarlig for den oppståtte personskade til Gregor så forutsetter det at det foreligger uaktsomhet eller at man på en annen måte kan lastes for ulykkeshendelsen.

Du risikerer tilleggsskatt

Kjøper du svart, risikerer du tilleggsskatt, om det blir oppdaget. Blir du vurdert som arbeidsgiver, står du i tillegg ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter. Du kan også få straffeskatt.
Om du kjøper tjenester for over 10.000 kroner kontant fra Gregor, og han vurderes til å være næringsdrivende, kan du bli gjort medansvarlig og betalingsansvarlig, hvis den som jobber svart for deg dropper å betale skatter og avgifter.

Har Gregor vasket hos deg i mange år og det ikke er innbetalt skatt og avgifter i disse årene, kan du verste fall risikere å blir straffedømt til ubetinget fengsel. Det legges til grunn at grensen for ubetinget fengsel i saker om trygdebedragerier er folketrygdens grunnbeløp 1G (nå 88 370 kroner). Høyesterett har benyttet samme grense i sak om ”svart arbeide”, og har idømt tiltalte tre ukers ubetinget fengsel også i saker om “svart arbeid”.

Advokat Høimyr viser til en Høyesterettsavgjørelse (HR-2010-572-A – Rt-2010-422). Saken gjaldt straffutmåling for medvirkning til unndragelse av merverdiavgift og overtredelse av ligningsloven på grunn av svart arbeid. En privatperson hadde inngått avtale med en håndverker om svart arbeid. Høyesterett la vekt på at svart arbeid er et betydelig samfunnsproblem og at den samlede skatte- og avgiftsunndragelsen utgjorde 92 785 kroner og satte straffen til ubetinget fengsel i 21 dager.

Så lurer du fortsatt på hvorfor velge en lovlig vaskehjelp?

Velger du hvit vaskehjelp, så bidrar du til samfunnet!

Du gir den som vasker en trygg arbeidsplass samt muligheten til å være hjemme med sykt barn og å få være hjemme når hun/han er syk selv. Du gir den som vasker muligheten til å forsørge seg når han/hun går av med pensjon. Og ikke minst – du får ren samvittighet med lovlig vaskehjelp.

Så da er spørsmålet – ville du valgt svart eller lovlig vaskehjelp?

Dette koster en ansatt pr time:

– Lønn: 174,2 kroner
– Pensjon: 3,5 kroner
– Feriepenger: 20,9 kroner
– Arbeidsgiveravgift: 28 kroner
– Sykelønn: 6,3 kroner

Totalt: 232,9

(I tillegg kommer utgifter til biler, uniform og utstyr, administrasjon og felleskostnader, driftskostnader og bedriftens påslag samt mva)