Aktsomhetsvurderinger

Vi bruker OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger – for å fremme et ansvarlig næringsliv – en innarbeidet metodikk på hvordan vi skal jobbe i vår leverandørkjede.

OECDs RETNINGSLINJER: En aktsomhetsvurdering er en risikoanalyse for å kartlegge bedriftens negative konsekvenser av sin virksomhet, for så å iverksette forebyggende tiltak.

Grunnet den geografiske plasseringen av virksomhetens aktiviteter, og innkjøp av varer og tjenester fra seriøse aktører som foretar egne aktsomhetsvurderinger, anser ledelsen risikoen for menneskerettighetsbrudd som lav. Selskapet har i stor grad kontroll på produktene som produseres i verdikjeden.

På bakgrunn av selskapets rutiner for valg av leverandører og samarbeidspartnere, samt periodisk vurdering og oppfølging av disse, vurderer ledelsen selskapets evne til å oppdage avvik ved undersøkelser som tilstrekkelig.

Videre finner ledelsen et positivt samarbeidsklima mellom partene i verdikjeden som legger til rette for konstruktivt og målrettet arbeid dersom avvik skulle oppstå og tiltak måtte iverksettes.

OECD modell Åpenhetsloven